News

Article

จะเกิดอะไรขึ้นกับแผงเซลล์หลังจาก 25 ปี?

แผงโซล่าร์เซลล์มีอายุมากกว่า25ปี แต่การลงทุนกับอะไรสักอย่างนั้นแน่นอนว่าคุณจะต้องเช็คเสียก่อนว่า ลงทุนแล้วการใช้งาน การบำรุงรักษาและการกำจัดนั้นเป็นอย่างไร เช่นเดียวกันกับแผงโซลาร์เซลล์ที่ลงทุนแล้วใช้งานได้หลายปี เป็นสิ่งที่ต้องคิดระยะยาว การเลือกซื้อโดยใช้ราคาเป็นเกณท์การเลือกอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ทั้งนี้ควรเลือกผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ สินค้าที่ได้มาตรฐาน มีใบรับรองการวิจัย เพื่อให้สามารถดูแลได้ตลอดอายุการใช้งาน เรามาดูกันว่าแผงโซลาร์เซลล์หลังจากผ่านการใช้งานจนหมดอายุการใช้งานแล้วควรทำอย่างไร

ประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานโซลาร์เซลล์สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี 45 ทำให้ ปัจจุบันการใช้พลังงานทดแทนจากแผงโซลาร์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้รับความนิยมทั้งในภาคครัวเรือน, ภาคอุตสาหกรรม เพราะนอกจากรัฐบาลสนับสนุนแล้ว ยังลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานด้วย ดังนั้นจึงต้องทำแผนรองรับเพราะแผงโซลาร์เซลล์มีอายุใช้งานประมาณ 25 ปี แน่นอนว่าเมื่ออายุการใช้งานสิ้นสุดลง แผงโซลาร์จำนวนมหาศาลก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งในกองขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังสร้างปัญหาให้กับโลกใบนี้

จากกรณีศึกษาจากประเทศในยุโรปและญี่ปุ่น พบว่าประเทศดังกล่าวข้างต้นให้ความสําคัญกับการกําจัดของเสียเหล่านี้และออกกฎหมายควบคุมดูแลอย่างชัดเจน เพื่อลดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเพิ่มคุณภาพและการสกัดโลหะหายากในของเสียเหล่านี้และป้อนกลับสู่อุตสาหกรรมอีกครั้ง ทําให้วัตถุดิบมีราคาที่เสถียรภาพ และมีปริมาณที่เพียงพอ โดยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสําคัญต่อความมั่นคงของประเทศ

เมื่อแผงหมดอายุการใช้งานของเสียเหล่านี้ทั้งจากอุตสาหกรรมและครัวเรือนจะมีการนําไปที่จุดรวบรวมเฉพาะเพื่อ คัดแยก รีไซเคิลและทําลายต่อไป อย่างไรก็ตามการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ในประเทศไทย ส่วนใหญ่ยังเป็นการกําจัดแบบง่าย ๆไม่ซับซ้อน มีต้นทุนต่ำ โดยใช้การคัดแยกขยะแล้วนําไปย่อยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก่อนเข้าตามกระบวนการปรับเสถียรก่อนทิ้งในหลุมฝังกลบตาม กฎหมาย

แต่การจัดการเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่จะมีกระบวนการที่ซับซ้อนขึ้นเพื่อให้ได้วัสดุคุณภาพดีที่สามารถรีไซเคิลได้ซึ่งต้องใช้เงินทุน บุคคลากรและเทคโนโลยีมากขึ้นซึ่งเป็นแผนที่กำลังพัฒนาต่อไปในอนาคต

การศึกษาเรื่องการกำจัดหลังหมดอายุการใช้งานของแผงโซลาร์เซลล์นั้นถือว่าจำเป็นต่อผู้ติดตั้งเป็นอย่างมากเพราะเมื่อถึงเวลาเราจะรู้ว่าควรนำมันไปที่ไหนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่จะตามมาจึงควรกำจัดทิ้งอย่างเหมาะสม