solar D

en

th

Solar D ผู้นำด้านการติดตั้งโซลาร์เซลล์

Solar D เสนอการติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ทันสมัยสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นทางเลือกเพื่อลดต้นทุนการผลิตและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“พลังงานไฟฟ้า” พลังแห่งการขับเคลื่อนธุรกิจให้เดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง แต่ความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในภาคส่วนของครัวเรือนและธุรกิจ ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนพลังงาน ประกอบกับการผลิตไฟฟ้ามีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ค่าไฟก็เพิ่มสูงขึ้นตามอย่างต่อเนื่อง ทำให้พลังงานทางเลือก อย่างพลังงานแสงอาทิตย์ จึงก้าวขึ้นมาเป็นตัวช่วยในการผลิตไฟฟ้าที่น่าสนใจ โดยมีความต้องการติดตั้งโซลาร์เซลล์สำหรับธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น เพื่อประโยชน์ที่หลากหลายทั้งลดต้นทุนการผลิต และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานฟอสซิล
solar D

ความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“พลังงานไฟฟ้า” พลังแห่งการขับเคลื่อนธุรกิจให้เดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง แต่ความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในภาคส่วนของครัวเรือนและธุรกิจ ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนพลังงาน ประกอบกับการผลิตไฟฟ้ามีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ค่าไฟก็เพิ่มสูงขึ้นตามอย่างต่อเนื่อง ทำให้พลังงานทางเลือก อย่างพลังงานแสงอาทิตย์ จึงก้าวขึ้นมาเป็นตัวช่วยในการผลิตไฟฟ้าที่น่าสนใจ โดยมีความต้องการติดตั้งโซลาร์เซลล์สำหรับธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น เพื่อประโยชน์ที่หลากหลายทั้งลดต้นทุนการผลิต และลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานฟอสซิล

โซลาร์เซลล์โรงงานและสำนักงาน ตัวช่วยในการประหยัดพลังงาน

Solar D ที่ปรึกษาและบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบและวางแผน ดำเนินการติดตั้งโซลาร์เซลล์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงาน SME และธุรกิจอื่น ๆ มีบริการซ่อมบำรุงหลังการขาย พร้อมรับประกันผลการประหยัดพลังงานที่ได้จากการลงทุนในโครงการ
solar D

โซลาร์เซลล์โรงงานและสำนักงาน ตัวช่วยในการประหยัดพลังงาน

Solar D ที่ปรึกษาและบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบและวางแผน ดำเนินการติดตั้งโซลาร์เซลล์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงาน SME และธุรกิจอื่น ๆ มีบริการซ่อมบำรุงหลังการขาย พร้อมรับประกันผลการประหยัดพลังงานที่ได้จากการลงทุนในโครงการ

ส่งเสริมการลงทุน กระจายฐานการผลิตพลังงานไฟฟ้า

พลังงานไฟฟ้าเป็นหนึ่งในสาธารณูปโภคที่ภาครัฐจะต้องลงทุนและบริหารจัดการแจกจ่ายให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม แต่การเติบโตของเมืองและอุตสาหกรรมทำให้ภาครัฐผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน การติดตั้งโซลาร์เซลล์โรงงานจะเป็นการลดภาระในการผลิตไฟฟ้าจากโครงข่ายส่วนกลาง ให้ภาคธุรกิจซึ่งต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อการผลิตจำนวนมาก เป็นผู้ลงทุนและควบคุมการผลิตไฟฟ้าภายในโรงงานของตนเอง ช่วยลดปัญหาเรื่องไฟฟ้าขัดข้อง ไฟตก ไฟดับ ทำให้สายการผลิตเกิดความเสียหาย
solar D

ส่งเสริมการลงทุน กระจายฐานการผลิตพลังงานไฟฟ้า

พลังงานไฟฟ้าเป็นหนึ่งในสาธารณูปโภคที่ภาครัฐจะต้องลงทุนและบริหารจัดการแจกจ่ายให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม แต่การเติบโตของเมืองและอุตสาหกรรมทำให้ภาครัฐผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน การติดตั้งโซลาร์เซลล์โรงงานจะเป็นการลดภาระในการผลิตไฟฟ้าจากโครงข่ายส่วนกลาง ให้ภาคธุรกิจซึ่งต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อการผลิตจำนวนมาก เป็นผู้ลงทุนและควบคุมการผลิตไฟฟ้าภายในโรงงานของตนเอง ช่วยลดปัญหาเรื่องไฟฟ้าขัดข้อง ไฟตก ไฟดับ ทำให้สายการผลิตเกิดความเสียหาย
solar d solar cell IPP GROUP RAYONG
IPP GROUP RAYONG
solar D

ขนาดติดตั้ง

18 MW

solar d solar cell THAI UNION GROUP
THAI UNION GROUP
solar D

ขนาดติดตั้ง

17 MW

solar d solar cell PANJAPOL PULP AND PAPER
PANJAPOL PULP AND PAPER
solar D

ขนาดติดตั้ง

18 MW

Become part of the clean energy movement
solar D
solar D

Solar D มืออาชีพการติดตั้งโซลาร์เซลล์สำหรับธุรกิจ

ระบบโครงสร้างสำเร็จรูป

Solar D เป็นผู้นำในการรับติดตั้งโซลาร์เซลล์โรงงาน อาคารสำนักงาน และอาคารธุรกิจ SME ที่ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ช่วยลดต้นทุนการผลิต รวมถึงการลดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องระหว่างดำเนินการผลิต ซึ่งที่ผ่านมาเราได้รับติดตั้งโซลาร์รูฟสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม และ SME ไปแล้วหลายแห่ง

โดรนสำรวจหลังคาโรงงาน

เรามีการบินโดรนสำรวจพื้นที่หลังคา และวัดขนาด เพื่อความแม่นยำในการออกแบบติดตั้งโซลาร์รูฟสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจอื่น ๆ

ทีมงานมืออาชีพ

ทีมงานของ Solar D มีความรู้และเชี่ยวชาญในการติดตั้งโซลาร์เซลล์สำหรับธุรกิจทุกขนาดโดยเฉพาะ

นวัตกรรมสแกนอาคารแบบสามมิติ

ใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการดำเนินงาน โดยทีมสแกนของ Solar D จะเข้าสแกนอาคาร เพื่อนำข้อมูลกลับมาทำงาน โดยจะมีการกำหนดตำแหน่งจุดติดตั้งโซลาร์รูฟสำนักงานได้แม่นยำมากขึ้น ลดการผิดพลาดในการทำงาน

ติดตั้งโซลาร์รูฟสำนักงานกับ Solar D ดีอย่างไร?

ออกแบบโซลาร์เซลล์สำหรับธุรกิจ
ดูแลงบประมาณและการเงิน
ติดต่อการขออนุญาต
ติดตั้งโซลาร์เซลล์สำหรับธุรกิจ

ดูแลงบประมาณและการเงิน

สามารถกำหนดงบประมาณการลงทุน จุดคุ้มทุนของโครงการ และเพื่อหา Solution แนะนำทางด้านการเงินต่าง ๆ

ดูแลงบประมาณและการเงิน

สามารถกำหนดงบประมาณการลงทุน จุดคุ้มทุนของโครงการ และเพื่อหา Solution แนะนำทางด้านการเงินต่าง ๆ

การบริการและการรับประกันดูแลระบบหลังจากติดตั้ง

solar D
System Warranty

การรับประกันและดูแลระบบ

solar D
Performances Warranty

การรับประกันค่าพลังงานที่ผลิตได้

solar D
Product Warrant

(รับประกันสินค้า) แผง Inverter Storage

solar D
Operate & Maintenance

การบำรุงรักษาระบบ การเช็กอุปกรณ์การล้างแผง

การบริการและการรับประกันดูแลระบบหลังจากติดตั้ง

System Warranty

การรับประกันและดูแลระบบ

Performances Warranty

การรับประกันค่าพลังงานที่ผลิตได้

Product Warrant

(รับประกันสินค้า) แผง Inverter Storage

Operate & Maintenance

การบำรุงรักษาระบบ การเช็กอุปกรณ์การล้างแผง

solar D